– Informe Llicencia “F”

  • – Fer comentaris
  • INFORMACIÓ LLICÈNCIA “F” Segons el que disposa el vigent Reglament d’armes (RD 137/1993 de 29 de gener, BOE 55 i 95), i normes aprovades per la ReFedTO i la ICAE de la Guàrdia Civil, s’indiquen les obligacions imprescindibles a complir pels posseïdors de la mateixa:
  • RENOVACIONS: LLICÈNCIA “F” DE CLASSE 3a. Els posseïdors d’aquesta llicència hauran de demostrar activitat esportiva ANUAL, sense que sigui necessari aconseguir cap tipus de puntuació mínima.
  • LLICÈNCIA “F” DE CLASSE 2a. A més de la demostració de la seva activitat esportiva ANUAL, hi ha l’obligació de participar, durant la vigència de la llicència, en una competició d’àmbit autonòmic o estatal, sent imprescindible superar la puntuació de la seva categoria establerta en el barem, almenys una vegada. Als tiradors majors de 55 anys (categoria VETERANS) no se’ls exigirà la puntuació mínima, en aquest cas és suficient la seva participació.
  • LLICÈNCIA “F” DE CLASSE la. Durant la vigència de la llicència, hauran d’acreditar la seva activitat esportiva ANUAL i superar la puntuació de la seva categoria, establerta en el barem, en tirades d’àmbit estatal com a mínim una vegada. Als tiradors que ostentin la categoria de veterans, només se’ls exigeix la seva participació.
  • IMPORTANT: Es considera activitat esportiva totes les competicions oficials organitzades per la Federació Nacional, o Autonòmica, i les competicions socials organitzades pels Clubs, que corresponguin a modalitats reconegudes per la Federació. Així mateix es considera activitat esportiva els entrenaments controlats per àrbitre federat, que aixecarà acta dels assistents. Cap posseïdor de llicència “F” pot deixar de constar a les actes de les tirades per un període superior a un any, excepte cas de força major degudament justificada a satisfacció de la intervenció de la Guàrdia Civil.
  • Ascensos DE CLASSE 3a A CLASSE 2a Superar la puntuació de segona classe en tirades d’àmbit autonòmic.
  • DE CLASSE 2a A CLASSE 1a Superar la puntuació de la primera classe del barem en tirades d’àmbit nacional.
  • LA JUNTA.