– INICIACIÓ LLICÈNCIA “F”

– Fer comentaris

  • Formulari de petició d’ingres al Club   –Tauler d’anuncis
  • Per obtenir la llicència d’armes del tipus esportiu, és imprescindible ser soci del nostre Club i participar en el curs d’iniciació que impartim a la nostra escola de tir.
  • S’efectuen com a norma 4 cursos d’iniciació per a la llicència d’armes del tipus “F” pot veure’ls a l’enllaç del calendari oficial del corresponent any en curs.

———————————————-

  • ARTICLE 9.– Per a ser admès com a soci, l’interessat haurà de sol·licitar-ho per escrit dirigit a la Junta Directiva de  l’Entitat. La sol·licitud d’admissió estarà degudament signada per l’interessat, i en el cas de ser menor d’edat, també haurà de ser signada per almenys un dels seus progenitors o tutor legal, autoritzant de forma expressa la sol·licitud d’ingrés. La sol·licitud haurà d’estar avalada per dos socis numeraris amb una antiguitat mínima d’un any en l’Entitat.
  • ARTICLE 10.– S’acompanyarà a la sol·licitud d’admissió: – Una fotografia mida carnet. – Fotocòpia del DNI o document substitutori.