Notícia important per als socis

– Fer comentaris

  • Comunicat IMPORTANT del nostre President i la Junta Directiva, a tots els Srs. Socis.
  • En la sessió ordinària de Junta Directiva d’avui 8 de novembre de 2014.
  • El President del Club, D. Luis Gonzalez Garcia, després d’escoltar i totes les parts, previ informe de les diferents propostes i fent ús de la potestat del seu càrrec presa la següent resolució:
  • Contractar el Sr. Joan Carreras com a administratiu, per considerar-lo el més idoni pels seus coneixements i experiència de molts anys en què no hi ha hagut queixes de la seva labor. En contrapartida haurà de dimitir del seu càrrec de secretari del Club a la Junta Directiva. Aquest accepta la resolució per entendre que és en aquest moment i donades les circumstàncies, tant per al Club com per la legalitat de les normatives oficials actuals, imprescindible prendre aquesta decisió.
  • En aquesta mateixa sessió i en conseqüència del que s’ha dit s’ha pres la decisió de nomenar a Jordi Amorós Vidal com a nou Secretari del nostre Club ia més s’informa de dues noves incorporacions com a vocals, D. Francisco López García i José Julio elfau Serra, aquesta última decisió ha estat aprovada per majoria.